• +30 210-8833925
 • Σαριπόλου 10, 10682 Αθήνα

Ερωτήσεις στη Βουλή και Ανακοινώσεις

Ερώτηση: Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό – Προβληματική η διαδικασία στελέχωσης των εκπαιδευτικών μονάδων  

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ

Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Ερώτηση προς τον

Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
κύριο Αριστείδη Μπαλτά

 

Θέμα: Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό – Προβληματική η διαδικασία στελέχωσης των εκπαιδευτικών μονάδων

 

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2015

 

Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό διέπεται από το Ν. 4027/2011 «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις». Σύμφωνα με το άρθρο 18 αυτού, η εύρυθμη λειτουργία των σχετικών εκπαιδευτικών μονάδων διασφαλίζεται με την απόσπαση ή την παράταση της απόσπασης μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού από την Ελλάδα. Οι διατάξεις αυτές συγκεκριμενοποιούνται με την Φ.821/1786Α'/109053/Ζ1/25-9-2012 Υπουργική Απόφαση, «Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, όρων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής των υποψηφίων, διαδικασίας διαπίστωσης της γνώσης ξένης γλώσσας και περιπτώσεων απόσπασης εκπαιδευτικών με αποδοχές και επιμίσθιο, χωρίς αποδοχές και επιμίσθιο ή μόνο με αποδοχές», η οποία έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 18 παρ. 3 περ. δ’ του Ν. 4027/2011.   

 

Κατά την τρέχουσα διαδικασία των αποσπάσεων και των παρατάσεων των αποσπάσεων για την κάλυψη των σχετικών αναγκών των εκπαιδευτικών μονάδων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας φαίνεται ότι ενεργεί με τρόπο που δεν συμβαδίζει με το προαναφερθέν νομοθετικό πλαίσιο. Ειδικότερα, το Υπουργείο Παιδείας επιχειρεί να εφαρμόσει τις σχετικές διατάξεις μέσω μίας κατά το δοκούν ερμηνείας αυτών. Η παραδοξότητα είναι καταφανής ιδίως στην περίπτωση των έγγαμων εκπαιδευτικών με Έλληνες εγκατεστημένους στο εξωτερικό, με ομογενείς ή με αλλοδαπούς μόνιμους κάτοικους εξωτερικού, όπου το Υπουργείο Παιδείας φαίνεται να αλλάζει τις προϋποθέσεις παράτασης της απόσπασης τους, νομοθετώντας με δελτία τύπου! Αποκλίσεις από τα ισχύοντα διαπιστώνονται όμως και σε σχέση με τις νέες αποσπάσεις με αντικειμενικά κριτήρια. Η συμπεριφορά αυτή γεννά ερωτήματα ως προς το ποιες είναι οι πραγματικές επιδιώξεις της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και ως προς το αν, για μία ακόμη φορά, επιχειρείται η επιλογή με έμμεσο τρόπο των «ημετέρων».

 

Ενδεχόμενες καταχρήσεις που έχουν σημειωθεί σε σχέση με τη διαδικασία αποσπάσεων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό δεν δικαιολογούν αυθαίρετες αποκλίσεις ούτε αυταρχικές συμπεριφορές, αντιθέτως, επιβάλλουν μεν την αντιμετώπισή τους, αλλά πάντοτε στο πλαίσιο της νομιμότητας. Περαιτέρω, οι συναφείς, δέουσες αλλαγές στα μέχρι σήμερα ισχύοντα πρέπει να αποτελέσουν προϊόν διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκομένους, και αντικείμενο εκτενούς μελέτης. Δεδομένου ότι η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αδράνησε και δεν έπραξε αυτό μέχρι σήμερα, η δίκαιη λύση για φέτος είναι η πιστή εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

 

Τα γεγονότα αυτά και οι συνακόλουθες αντιδράσεις έχουν καθυστερήσει τη διαδικασία στελέχωσης των εκπαιδευτικών μονάδων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, παρά το ότι σε ορισμένα κράτη το σχολικό έτος  ξεκίνησε ή ξεκινά λίαν συντόμως, πριν από την έναρξη του σχολικού έτους στη Χώρα μας. Αποτέλεσμα αυτού είναι η δυσλειτουργία ορισμένων εξ αυτών των εκπαιδευτικών μονάδων, δεδομένου ότι δεν έχουν καλυφθεί ακόμη τα σχετικά  λειτουργικά κενά. Στην περίπτωση μάλιστα που το Υπουργείο Παιδείας εξακολουθεί να κινείται στην ίδια κατεύθυνση, θα προκληθούν τα ακόλουθα αρνητικά αποτελέσματα: α) ο κρατικός προϋπολογισμός θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα από την αθρόα απόσπαση νέων εκπαιδευτικών που θα δικαιούνται να λαμβάνουν επιμίσθιο, σε αντίθεση με αυτούς που θα αντικαταστήσουν, β) ο μέχρι σήμερα προγραμματισμός των εκπαιδευτικών που ανέμεναν με βεβαιότητα ιδίως την παράταση της απόσπασής τους θα ανατραπεί πλήρως την τελευταία στιγμή, με έντονα αρνητικές συνέπειες γι’ αυτούς, καθώς υποχρεούνται να εγκαταλείψουν αμέσως τη χώρα στην οποία υπηρετούσαν, γ) θα παραταθεί η δυσλειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων του εξωτερικού, λόγω των σχετικών καθυστερήσεων στην ανάληψη καθηκόντων από νέους εκπαιδευτικούς.

 

Ανάλογες καθυστερήσεις και προβλήματα αναμένεται να παρουσιασθούν και όσον αφορά στο ζήτημα της επιλογής Διευθυντών των εκπαιδευτικών μονάδων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, η παράταση της θητείας των οποίων λήγει στις 31 Αυγούστου. Παρά την από 14-4-2015 σχετική ερώτησή μου προς τον Υπουργό Παιδείας, δεν έχει ακόμη εκδοθεί η αναγκαία Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό της διαδικασίας επιλογής Διευθυντών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 παρ. 12 του Ν. 4027/2011.

 

Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

 

-  Πότε πρόκειται να ολοκληρωθεί η διαδικασία των αποσπάσεων και των παρατάσεων των αποσπάσεων εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές μονάδες της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό;

- Προτίθεται το Υπουργείο Παιδείας να τηρήσει τις κείμενες διατάξεις, ώστε να επιλεγούν αυτοί που εκ του νόμου δικαιούνται να στελεχώσουν τις εκπαιδευτικές μονάδες της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό;     

- Επιθυμεί το Υπουργείο Παιδείας η στελέχωση των εκπαιδευτικών μονάδων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό να γίνει από τους άριστους ή από τους «ημέτερους», όπως το δεύτερο έχει ήδη καταγγελθεί για τη διαδικασία επιλογής των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων στην Ελλάδα;

-  Πότε θα εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό της διαδικασίας επιλογής Διευθυντών των εκπαιδευτικών μονάδων της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, δεδομένου ότι η παράταση της θητείας των ήδη υπηρετούντων λήγει στις 31 Αυγούστου και σε πολλά από τα εν λόγω σχολεία τα μαθήματα ξεκίνησαν ή ξεκινούν εντός ολίγων ημερών;

 

Ο ερωτών Βουλευτής

 Θεόδωρος Π. Φορτσάκης

 Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ Δελτίο Τύπου: Η κομματοκρατία δεν έχει τέλος στο Υπουργείο Παιδείας

Αθήνα, 21 Aυγούστου 2015

 

Ανακοίνωση

 

Η κομματοκρατία δεν έχει τέλος στο Υπουργείο Παιδείας, παρά τις πρόσφατες εξελίξεις. Όπως πληροφορήθηκε ο ελληνικός λαός, χθες ο Πρωθυπουργός κύριος Αλέξης Τσίπρας υπέβαλε την παραίτησή του. Προφανώς, η μόνη που δεν έμαθε ακόμη το γεγονός αυτό είναι η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, που επιχειρεί τη συγκεκριμένη χρονική φάση των διερευνητικών εντολών, με τρόπο πρωτοφανή για τη νεότερη πολιτική ιστορία του τόπου μας, να αντικαταστήσει τις διοικήσεις εποπτευόμενων οργανισμών καθώς και πρόσωπα που κατέχουν επιτελικές θέσεις εντός του Υπουργείου. Καλούμε όλους όσους λαμβάνουν μέρος άμεσα η έμμεσα σε αυτή την απέλπιδα προσπάθεια της τελευταίας στιγμής για κομματικό έλεγχο της διοίκησης της εκπαίδευσης και τακτοποίηση των «ημετέρων» να απέχουν πάραυτα από κάθε συναφή ενέργεια. Διαφορετικά, πολύ σύντομα θα βρεθούν προ των ευθυνών τους.

 

Ο Τομεάρχης Παιδείας της Νέας Δημοκρατίας

 Καθηγητής Θεόδωρος Φορτσάκης

Βουλευτής Επικρατείας

 τ. Πρύτανης του Πανεπιστημίου ΑθηνώνΕρώτηση: «Mη πληρωμή επί πενταμήνου του διδακτικού και λοιπού προσωπικού των ελληνικών Εκπαιδευτηρίων ‘Όμηρος’ σε Χειμάρα και Κορυτσά»

Αθήνα,  20 Αυγούστου 2015

 

                                      Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

 

 

                                  ΠΡΟΣ: Τον  Υπουργό ,Πολιτισμού, 

                                             Παιδείας και Θρησκευμάτων,                         

                                             κ. Αριστείδη Μπαλτά.

 

 

ΘΕΜΑ: «Mη πληρωμή επί πενταμήνου του διδακτικού και λοιπού προσωπικού των ελληνικών Εκπαιδευτηρίων ‘Όμηρος’ σε Χειμάρα και Κορυτσά»

 

 

Κ. Υπουργέ,

Μεγάλο πρόβλημα αλλά και αγωνία δημιουργείται στην Ελληνική μειονότητα της Βορείου Ηπείρου στη σημερινή Αλβανία, από την μη πληρωμή του διδακτικού και λοιπού προσωπικού, εδώ και πέντε μήνες στα Εκπαιδευτήρια ‘Όμηρος’ σε Χειμάρα και Κορυτσά.

Στα Ελληνικά αυτά σχολεία της Αλβανίας, των οποίων το έργο είναι γνωστό και θεάρεστο σε όλους, υπηρετούν δάσκαλοι και νηπιαγωγοί που τοποθετούνται με απόσπαση μέσω του Υπουργείου σας, με μισθό του εκπαιδευτικού συν το επιμίσθιο που προβλέπεται. Επίσης, υπηρετούν ντόπιοι ομογενείς δάσκαλοι και νηπιαγωγοί καθώς και λοιπό προσωπικό (φύλακες, καθαρίστριες κ.α.), οι οποίοι λαμβάνουν τον αντίστοιχο μισθό.

Στην πρώτη κατηγορία των αποσπασμένων δασκάλων και νηπιαγωγών παρουσιάζεται το φαινόμενο της μη πληρωμής επί πενταμήνου (από Φεβρουάριο του 2015) του επιμισθίου καθώς επίσης και στην κατηγορία των ντόπιων δασκάλων, νηπιαγωγών και λοιπού προσωπικού του μισθού τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται τόσο για τους ίδιους όσο και για την εύρυθμη λειτουργία των Εκπαιδευτηρίων.

Γνωρίζοντας το εθνικό έργο που επιτελείται από τα Εκπαιδευτήρια αυτά, προς όφελος της Ελληνικής μειονότητας της Βορείου Ηπείρου και όχι μόνο, αφού τα Εκπαιδευτήρια ‘Όμηρος’ αποτελούν το μέσο έτσι ώστε τα δύο κράτη να αναπτύσσουν πνεύμα συνεργασίας και γέφυρες φιλίας αποτρέποντας παράλληλα φαινόμενα ακραίων εκδηλώσεων, πράξεων και πολιτικών, οι οποίες έχουν ως στόχο να πλήξουν τη συνεργασία αυτή και κατ’ επέκταση την ίδια την Ελληνική Μειονότητα.

Η οικονομική αυτή εκκρεμότητα δίνει την ευκαιρία σε ακραίους κύκλους να εποφθαλμιούν τη λειτουργία των Εκπαιδευτηρίων, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει στο οριστικό κλείσιμο των Εκπαιδευτηρίων με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα συμφέροντα της Ελληνικής μειονότητας αλλά και της πατρίδας μας.  

     Κατόπιν  όλων των  παραπάνω ερωτάσθε   κ. Υπουργέ:

 1. Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου σας η άμεση πληρωμή των ανάλογων οικονομικών υποχρεώσεων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εύρυθμη λειτουργία των Εκπαιδευτηρίων κατά την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς;
 2. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεστε να αναλάβετε έτσι ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες λειτουργίας και άρα και το επίπεδο εκπαίδευσης στα συγκεκριμένα Εκπαιδευτήρια;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

 1. Αντωνίου Μαρία – Ν. Καστοριάς
 2. Γκιουλέκας Κωνσταντίνος- Α’ Θεσσαλονίκης
 3. Κοψαχείλης Τιμολέων – Ν. Γρεβενών
 4. Καραμανλή Άννα – Β’ Αθηνών
 5. Αντωνιάδης Ιωάννης – Ν. Φλώρινας
 6. Γεωργαντάς Γεώργιος – Ν. Κιλκίς
 7. Φορτσάκης Θεόδωρος – Επικρατείας
 8. Κουκοδήμος Κωνσταντίνος – Ν. Πιερίας
 9. Κακλαμάνης Νικήτας – Α’ Αθηνών
 10. Κέλλας Χρήστος – Ν. Λάρισας
 11. Σκρέκας Κωνσταντίνος – Ν. Τρικάλων
 12. Ασημακοπούλου Άννα – Β’ Αθηνών
 13. Μπουκώρος Χρήστος – Ν. Μαγνησίας
 14. Αυγενάκης Ελευθέριος – Ν. Ηρακλείου
 15. Γεωργιάδης Άδωνις – Β’ Αθηνών
 16. Καράογλου Θεόδωρος – Β’ Θεσσαλονίκης
 17. Αναστασιάδης Σάββας – Β’ Θεσσαλονίκης
 18. Καραμανλής Κώστας  – Ν. Σερρών
 19. Βλάσης Κώστας – Ν. Αρκαδίας  
 20.  Αραμπατζή Φωτεινή – Ν. Σερρών